NAZYWANE OBCIĄŻENIEM

Obciążeniem może być zbyt szybkie lub zbyt powolne tempo życia, brak ruchu fizycznego, co jest związane z siedzącym trybem życia, mechanizacją pracy, rozwo­jem motoryzacji oraz preferowaniem odpoczynku bier­nego zamiast efektywniejszego wypoczynku czynnego. Dużym obciążeniem psychicznym jest oczekiwanie na mieszkanie, zamknięcie w małych przestrzeniach współczesnych mieszkań, pogoń za czasem traconym niepotrzebnie z braku ułatwień życiowych, a często w wyniku złej organizacji lub jej braku. Innym rodza­jem obciążenia psychicznego jest praca niezgodna z za­interesowaniami lub niewłaściwe stosunki międzyludz­kie w zakładzie pracy, uwarunkowane czynnikami, na które nie mamy wpływu, jak niesympatyczny, despo­tyczny i mało kulturalny zwierzchnik, lub zawistni ko­ledzy.