PRZYJĘTA ZASADA

Przyjęła się zasada, że nauka jest najlepszą formą poznania rzeczywistości. Rozwój nauki i związek z praktyką zmienił jej charakter. Daw­niej nauka była dostępna tylko niewielkiej grupie, a dziś wymaga coraz szerszego udziału wszystkich nie­mal ludzi. Stąd jednym z podstawowych wymagań, jakie stawia cywilizacja XX wieku, jest konieczność permanentnego, czyli ustawicznego kształcenia się.Konieczność permanentnej edukacji, o któ­rej mówiirównież nasz ^Raport o Stanie Oświaty w Polsce” i dyskusje nad tym Raportem, wynika z za­obserwowanych sprzeczności, jakie powstają między strukturą pracy w nowoczesnych zakładach przemysło­wych, a przygotowaniem zawodowym w szkołach.