UJEMNE SKUTKI

Mimo że ergonomia jest dziedziną zwalczającą prak­tycznie Ujemne skutki postępu technicznego i odciąża­jącą człowieka od nadmiernych wysiłków i utrudnień w pracy, w jej założeniach nie leży ochrona sfe­ry psychicznej przed postępem cywilizacji. O- bejmuje swym zasięgiem jedynie część zagadnień związanych z wpływem techniki na człowieka; roz­wiązuje konflikty wynikające z jej niedostosowania do jego czynności instrumentalnych, a. więc procesów in­telektualnych i wykonawczych. Nie zajmuje się dru­gim aspektem, typowym dla człowieka, a mianowicie jego ustosunkowaniem się do działalności zawodowej, do środowiska, czyli emocjami i motywacją, które od­grywają tak duzą rolę w przystosowaniu się człowieka dó’kćmkretnych warunków.