WPŁYW OBCIĄŻENIA

Wpływ obciążenia jako sytuacji stressowej zależy od właściwości fizycznych i psychicznych człowieka, jego potrzeb, dążeń, cech osobowości. Właściwości te często decydują o reakcjach emocjonalnych człowieka na da­ne obciążenie. Następna więc klasyfikacja rodzajów obciążenia psychicznego może opierać się na wpły­wie stressu na sferę psychiczną człowieka, uwa- runkowym różnicami indywidualnymi między ludźmi.W świetle codziennych obserwacji wiemy, że na pewne bodźce lub sytuacje reagujemy zależnie od tego, jak je widzimy, odbieramy, klasyfikujemy, jak się do nich ustosunkowujemy, jakie uczucia w nas wywołują. W zależności od wieku, stanu zdrowia, samopoczucia, warunków rozwoju, doświadczenia, cech układu ner­wowego, reaktywności na bodźce, motywacji — różne obciążenia są tolerowane lub nie tolerowane, mają ne­gatywny lub pozytywny wpływ na sferę psychiczną.