WSZYSTKIE ZMIANY

Te wszystkie zmiany umożliwiły dalsze doświadczenie życiowe czło­wieka, jakiego jeszcze przed 20—30 laty nie mógłby zdobyć. Dzięki możliwości zaspokajania różnorodnych potrzeb człowiek szybko nauczył się przyjmować wyż­szy standard życia jako coś oczywistego, czego przy­kładem mogą być zmiany obserwowane na naszej wsi. Ludność wiejska wraz ze zmianami społecznymi i go­spodarczymi ostatniego ćwierćwiecza szybko zaakcep­towała odmienne od dotychczasowych warunki życia i pracy, m. in. mechanizację gospodarki rolnej i gospo­darstwa domowego, klubo-kawiamie, kina, kluby dy­skusyjne.