ZALEŻNOŚĆ CZŁOWIEKA

Zależność człowieka od środowiska jest różnorodna i      złożona, a ogniwem pośrednim między tymi dwoma elementami jest jego działalność. Z jednej strony ak­tywność . człowieka jest uwarunkowana wrodzonymi i      nabytymi właściwościami organizmu, a z drugiej strony zależy od środowiska, które stanowi tło jego aktywności. Aktywność tę, jako trzeci składnik ukła­du człowiek-środowisko, warunkują potrzeby człowie­ka, jego doświadczenie, zadania życiowe. Z kolei ona stwarza nowe potrzeby, nowe sytuacje, dalsze zmiany, a więc i nowe obciążenia. Schemat na ryc. 1 przedsta­wia współzależność między czynnikami osobowymi a środowiskiem.