ZAGROŻENIE PILOTA

Zagrożenie pilota w trudnych wa­runkach atmosferycznych przy zerwaniu łączności z Ziemią jest źródłem obciążenia psychicznego, a obciążeniem psychicznym jest brak dostatecz­nych danych o położeniu przestrzennym lub geogra­ficznym samolotu.W dalszych rozważaniach te rozgraniczenia nie będą ściśle przestrzegane, ponieważ różne czynniki mogą zarówno powodować obciążenie, jak również być obciążeniem.Z przedstawionych na ryc. 2 źródeł obciążenia psy­chicznego wydają się wynikać jeszcze dwa, wspólne dla wszystkich czynników środowiskowch i osobowych źródła, które są  równocześnie obciążeniem. Jest to wzrost wymagań i zadań, jakie stawia przed człowiekiem współczesność.