ROLA W PRZYSTOSOWANIU

Odgrywają one rolę w przystosowaniu lub nieprzystosowaniu się człowieka do zmian w środowisku, a wynikają z jego zależności od otaczającego świata. Z jednej strony wymagania i zadania są przyczyną wzrostu aktywności człowieka, a z drugiej — jej skutkiem.Intensyfikacja wymagań i zadań wzrastająca z po­stępem cywilizacji technicznej, ze zmianą struktury zawodów, wzmożonym tempem życia i pracy, posta­wieniem spraw nauki i techniki w centrum uwagi człowieka oraz stworzeniem korzystnego klimatu dla twórczości, wynalazczości, pomysłowości — to nowe źródło naszego dzisiejszego obciążenia psychicznego.Przegląd źródeł obciążenia psychicznego we współ­czesnym życiu pozwala rozpatrzyć bardziej szczegó­łowo zagadnienie obciążenia człowieka z punktu wi­dzenia dominujących czynników środowiskowych oraz jego własnej aktywności.