ŚWIATOWE STATYSTYKI

Światowe statystyki wy­kazują zwiększoną zachorowalność na określone dole­gliwości w różnych porach roku. W maju, opiewanym przez poetów najpiękniejszym miesiącu, został stwier­dzony przez lekarzy „szczyt umieralności”.Współczesne warunki bytowania, zmiany w trybie życia człowieka związane z postępem techniki, zakłó­ciły pracę tzw. „zegara biologicznego”. Mimo że natura rytmów nie została jeszcze wyjaśniona, związek psy­chofizjologicznych właściwości organizmu z rytmami przyrody został udowodniony naukowo. Postęp techni­ki zmusza człowieka do lekceważenia zmian cyklicz­nych w organizmie. Związane jest’ to między innymi z pracą wielozmianową lub podróżami transkontynen- talnymi. Powoduje to desynchronizację w „zegarze biologicznym” człowieka. Przypuszcza się, w oparciu o    badania bioelektryczne mózgu, że dla uzyskania peł­nej wydolności psychofizjologicznej ważniejsza jest po­ra snu, niż czas jego trwania.