DECYDOWANIE O PRZYSZŁOŚCI

H. Kahn i A. J. Wiener zestawiając osiągnięcia, które mają zadecydować o przyszłości człowieka, a któ­re są efektem astronautyki, wymieniali już w 1967 ro­ku aż sto innowacji technicznych. Należą do nich mię­dzy innymi: zastosowanie laserów i maserów w prze­myśle, medycynie, komunikacji, wynalezienie nie­zwykle trwałych i ognioodpornych tworzyw i mate­riałów, nowe środki transportu i komunikacji, nowe źródła siły, trójwymiarowa fotografia, ilustracje, kino, telewizja, szerokie zastosowanie automatyzacji i cy­bernetyki w sterowaniu, udoskonalone techniki bu­downictwa. Do innej grupy odkryć należą chemiczne sposoby podnoszenia sprawności psychofizycznej czło­wieka i leczenia chorób psychicznych, rozszerzenie możliwości genetycznej kontroli żywych organizmów aż do człowieka włącznie.