WYMIENIONE OSIĄGNIĘCIA

Wymienione osiągnięcia związane z eksploracją przestrzeni kosmicznej ilustrują ogrom przemian, ja­kie dokonały się dzięki postępowi naukowo-technicz­nemu w życiu człowieka XX wieku,-mimo że wiele z tych osiągnięć służy systemowi obrony, walki, ataku, jak rakiety balistyczne lub biologiczne i chemiczne techniki wojenne, a problem ich praktycznego wyko­rzystania budzi uzasadniony niepokój na całym świe- cie.Z innych odkryć, wynalazków, opracowań XX wie­ku, dotyczących bezpośrednio człowieka, jego życia i zdrowia, na uwagę zasługują te, które wiążą się z rozwojem współczesnej . biomedy­cyny. Postęp w tej dziedzinie ograniczył śmiertelność niemowląt, przez co podniosła się przeciętna długość życia, ale równocześnie wzrosła liczba osobników o nie­pełnej sprawności biologicznej i psychicznej; zmniejszyła się liczba zachorowań z powodu różnych epidemii; obserwujemy wydłużenie się życia ludzkiego, istnieją coraz skuteczniejsze próby powstrzymania procesu sta­rzenia się człowieka; upowszechnia się stosowanie tech­nik cybernetycznych w protezach mechanicznych, w u- rządzeniach zastępujących kończyny, organy wewnętrz­ne, narządy zmysłowe.