UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Mają one uniwersalne zastosowanie w pracy umysło­wej i naukowej (kontrola eksperymentów, tłumacze­nia, badania literackie, projektowanie, analizy ekono­miczne), w diagnozach lekarskich, w opracowywaniu długoterminowych prognoz meteorologicznych, w auto­matyzacji usług (poczta, hotele, sklepy), w kontroli ru­chu drogowego i powietrznego, w magazynowaniu, przetwarzaniu i odtwarzaniu, informacji. Nawet psy­chologia, ta najbardziej humanistyczna ze wszystkich nauk, zaczyna rnyśleć o wykorzystaniu cybernetyki’do modelowania procesów psychicznych za pomocą elek- ironicznych maszyn cyfrowych. Ma to pomóc w zrozu­mieniu osobowości człowieka i jego zachowania się.