LICZBA LUDNOŚCI NA ŚWIECIE

W ciągu 70 lat naszego wieku liczba ludności na świecie zwiększyła się 2,4 raza, a liczba miast liczących ponad 100 tysięcy mieszkańców wzro* sła 6,2-krotnie. Co dziesiąty mieszkaniec żyje dziś w miastach skupiających ponad milion ludzi, a dane już sprzed kilkunastu lat wskazywały, że przeszło trzecia część ludności mieszka w miastach. Pilny staje się dziś problem przystosowania pojemności miast, gdyż prognozy przewidują, że w najbliższym ćwierćwieczu zasiedli je około trzech miliardów mieszkańców.Postępująca industrializacja,-! .urbanizacja stworzy­ły nowe warun5r~w^życiu człowieka. Spowodowały zerwanie bezpośredniego-kontaktu człowieka z naturą, przyczyniły się do jej okaleczenia. Przejście od życia ‘ wśród łąk, pól i lasów do życia w murach miejskich ma ogromne konsekwencje dla rozwoju psychicznego.