ŚWIADOMOŚĆ OBCIĄŻEŃ

Powinniśmy być zawsze świadomi obciążeń, jakie niosą nasze czasy, orientować się w stanie zagrożenia, aby podejmować odpowiednie środki zapobiegania, aby walczyć z tym wszystkim, co utrudnia i obrzydza nam życie codzienne.Przemiany, jakie dokonane zostały w ostatnich dzie­sięcioleciach i stworzyły podstawy współczesnej cy­wilizacji — to zwycięstwo rewolucji socjalistycznej w wielu krajach świata, ruchy narodowowyzwoleńcze i społeczne oraz ogromny postęp naukowo-techniczny, dzięki któremu ludzkość zrobiła olbrzymi krok w kie­runku opanowania sił przyrody.Opanowanie przyrodniczych i społecznych warun­ków życia na Ziemi to najstarszy i zarazem zawsze aktualny cel dążeń ludzkich. Różne zjawiska i fakty przyczyniły się do tego, że dążenia te uzyskały szeroki zakres społeczny i geograficzny właśnie w XX wieku.