STAN ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA

Rozumiejąc przez cywilizację „stan rozwoju społe­czeństwa w danym okresie historycznym, uwarunko­wany stopniem opanowania przyrody przez człowieka, a więc ogół dóbr materialnych, środków i umiejętności produkcyjnych oraz instytucji społecznych” (Wielka Encyklopedia Powszechna, PWN 1963, tom 2, str. 678), widzimy w niej zbiorowy dorobek ludzkości i poszczególnych społeczeństw. Zazębiają się w niej elementy materialne i duchowe, a jej rozwój polega na tym, że ludzkość, przekształcając rzeczywistość materialną, tworzy rzeczywistość społeczną i kulturalną.Następstwem współczesnej cywilizacji jest wszech­stronny rozwój człowieka możliwy dzięki olbrzymiemu postępowi nauki i techniki. Rozwój ten jest warunkiem dalszego rozwoju cywilizacji w za­kresie opanowania sił przyrody, polepszania warun­ków bytowania i pracy, stwarzania coraz racjonalniej­szych form życia społecznego, gospodarczego i kultu­ralnego.