WOBEC PRZEMIAN

Wobec przemian w technologii niektóre zawody zanikają, inne powstają, zmieniają się czynności człowieka w określonych ga­łęziach produkcji. Zmiany te wymagają zróżnicowania form przygotowania zawodowego. Z tych powodów nie­które zawody przestały dziś być powołaniem życiowym, a cechą pewnych zawodów technicznych przestało być związanie człowieka na całe życie z pracą wykonywa­ną w określonym zakładzie lub fabryce.Postęp w produkcji często wymaga przekwalifikowa­nia pracowników, z czym nie każdy może się łatwo pogodzić, jeśli dotychczasowa praca angażowała go emo­cjonalnie. Jeśli wyuczony w młodości zawód można by nazwać sztuką, to słowa Marka Aureliusza:’„Kochaj sztukę, w której się wyuczyłeś i w niej znajdź spokój” można uznać za hasło nie w pełni odpowiadające dzi­siejszym wymaganiom w zawodach technicznych.