DLA ZACHOWANIA ZDROWIA

Mimo uniezależnienia się człowieka od przyrody jest ona mu potrzebna między innymi dla zachowania zdro- , wia, dla indywidualnej higieny psychicznej. Jednym z dowodów więzi żywych organizmów a więc i czło­wieka z naturą jest ‘zjawisko rytmów biologicznych. Człowiek w przebiegu ewolucji dostosował się do zmian cyklicznych w przyrodzie i dlatego procesy za­chodzące w jego ustroju mają charakter rytmiczny. Rytmy dobowe, miesięczne, sezonowe lub roczne to rytmy określane przez środowisko zewnętrzne. Rytmy te wywierają znaczny wpływ na aktywność życiową człowieka, jego wydolność fizyczną i sprawność psy­chiczną, na wydajność pracy. Własne obserwacje każ­dego człowieka, jak też coraz liczniejsze badania wska­zują, że np. złe samopoczucie, stany niepokoju i depre­sji występują częściej wczesną wiosną, że sprawność umysłowa i fizyczna podlega wahaniom (największa wydajność pracy między godziną 10—11 i 17—19, że in­tensywność zjawisk życiowych podlega okresowemu wzmocnieniu lub osłabieniu.