DODATKOWY WYSIŁEK PSYCHICZNY

Postęp cywilizacji technicznej zmusza człowie­ka do dodatkowego wysiłku psychicznego, do intensy­fikacji procesów myślenia, do rozwijania zdolności po­znawczych, do opanowania nowych procesów techno­logicznych w fabrykach, kopalniach i hutach, do po­znawania nowych metod pracy i jej organizacji w urzę­dach i w usługach.Na końcu naszej linii obciążeń znajdują się sytuacje zagrożenia, do których zaliczymy pracę w ekstremal­nych warunkach, np. górnika, pilota, sapera, inwazję hałasu przekraczającego wszelkie dopuszczalne normy, stosowanie nowych, nie w pełni zbadanych technologii w przemyśle, bezmyślne niekiedy stosowanie środków chemicznych w rolnictwie, przemyśle i w życiu co­dziennym, wprowadzanie na rynek nowych leków o niesprawdzonym działaniu na człowieka.