PRZYSTOSOWANIE CZŁOWIEKA DO ZMIAN

Konieczność przystosowania się człowieka do zmian, jakie niesie współczesność, jak również konieczność dalszego rozwijania i przekształcania rzeczywistości tak, aby dzięki rozwojowi nauki i techniki zaspokajała coraz szersze jego potrzeby, wskazuje na niezbędność stałego poznawania dodatnich jak i ujemnych efektów cywilizacji XX wieku. Ich poznawanie i rozumienie ułatwia przyjmowanie tego, co nieuniknione jak i od­rzucanie tego, z czym nie należy się godzić. Właśnie nieznajomość obciążeń, jakim podlega dziś człowiek, skłania nas do krytyki postępu, niesłusznie identyfi­kowanego z jednym z jego elementów, jakim jest tech­nika. Winą za zakłócenia w naszym życiu obarczamy często postęp, a nie rozwój techniki budzący wśród le­karzy, socjologów i psychologów coraz silniejszy nie­pokój, którego rezonans jeszcze niezbyt skutecznie do­ciera do wynalazców.