OCENIAJĄC REAKCJE

Oceniając własne lub cudze reakcje na obciążenie psychiczne we współczesnym życiu, należy mieć na u- wadze wymienione punkty widzenia. Nie można bo­wiem jednoznacznie określać zachowanie się człowieka nie zawsze adekwatnie reagującego na określone sytu­acje, wykazującego nieprzystosowanie do zmieniają­cych się szybko warunków bytowania i pracy lub brak zdolności do kierowania samym sobą i przyswojenia sobie nowych wymagań społecznych. Do oceny jego postępowania potrzebna jest wiedza o rodzajach, przy­czynach i skutkach obciążenia, jakim podlega psychika człowieka w naszych czasach.