ANALIZA OBCIĄŻENIA

Analiza obciążenia psychicznego przeprowadzona z różnych punktów widzenia wykazuje, że obciążenie zależy od wielu elementów obiektywnych i subiektyw­nych, czyli z jednej strony wynika z bodźca lub sy­tuacji, a z drugiej — jest uwarunkowane cechami człowieka.Przegląd różnych rodzajów obciążenia psychicznego pozwolił na oparcie jego klasyfikacji na następujących zasadach:   obciążenie uwarunkowane jego źródłem (środowis­ko, człowiek i jego aktywność);  obciążenie wynikające z jakości i intensywności bodźca (normalne, uciążliwe, zakłócające, zagraża­jące);    obciążenie związane z cechami indywidualnymi człowieka (np. wiek, stan organizmu, sprawność psychiczna, doświadczenie, struktura osobowości, motywacja);   obciążenie z punktu widzenia oddziaływania na psychikę (dodatnie, ujemne); obciążenie uwarunkowane znaczeniem, jakie ma bodziec lub sytuacja dla człowieka (istotne, nieisto­tne).