PROWADZĄC BADANIA

Prowadząc badania psychologiczne w czasie dwuty-godniowej wyprawy speleologicznej do jednej z jaskiń w Tatrach Zachodnich stwierdziliśmy, że wszystkie uciążliwości, jakie towarzyszyły wyprawie (całkowita izolacja małej grupy ludzi, obniżony dopływ bodźców aktywizujących, trudne warunki bytowania, ograniczo­ne zaspokojenie potrzeb, duży wysiłek przy eksplora­cji jaskini, uwięzienie przestrzenne, monotonia oto­czenia i czynności, realne zagrożenie) były dobrze to- !        lerowane przez uczestników. Jak wykazały wyniki ba­dań testowych, ich sprawność psychiczna nie uległa obniżeniu. Wśród czynników, które warunkowały adapr tację do sytuacji stressowej, obok różnych cech osobowości było silne zaangażowanie w prowadzenie wy­prawy oraz właściwe ustosunkowanie do otoczenia i sytuacji. To pozwalało na obniżenie zależności psy­chicznej od sytuacji ekstremalnej.