SPOSÓB MYŚLENIA

Omawiając sposób myślenia nie­których przedstawicieli tego kierunku psychologii, któ­ry podkreśla subiektywny charakter stosunków między człowiekiem a światem, T. Tomaszewski (1968) pisze: „… każdy człowiek żyje w gruncie rzeczy w swo­im własnym świecie, jaki zdolny jest odczuć i zrozu­mieć. Człowiek inteligentny i wrażliwy żyje w bogat­szym świecie, niż człowiek tępy, człowiek przerażony   w innym świecie, niż człowiek który się nie boi”.Codzienne przykłady i obserwacje wydają się po­twierdzać podstawową tezę, że zawsze mamy do czy­nienia z takim światem, jaki spostrzegamy, ponieważ w ocenie zjawisk kierujemy się oceną subiektywną.