USTAWICZNE PRZEOBRAŻENIA

Ulega ono usta­wicznym przeobrażeniom za sprawą postępu cywili­zacji, jest wielkością zmienną zależną od wielu czyn­ników.              Schemat przedstawia wzajemne oddziały­wanie rozmaitych warunków środowiskowych na czło­wieka i człowieka na te warunki. Wzajemne związki między człowiekiem a środowiskiem są bardzo złożo- ‘ ne, a wiele z nich narusza strukturę zdrowia psy­chicznego i fizycznego.Psychika człowieka jest odzwierciedleniem warun­ków środowiskowych, w jakich on żyje, z drugiej stro­ny przyjmuje się, że środowisko jest zawsze czyjeś. Niektóre kierunki psychologii podkreślają subiektyw­ny charakter powiązań człowieka ze środowiskiem. Te elementy środowiska „obiektywnego”, na które czło­wiek nie jest wrażliwy, w znaczeniu psychologicznym nie istnieją dla niego.