ODCHYLENIA OD WARUNKÓW

Odchylenia od warun­ków, w jakich człowiek może bytować i pracować, a więc zbyt intensywne bodźce lub ich brak, bodźce niezgodne z naszymi oczekiwaniami, pozbawieni mo­żliwości zaspokojenia potrzeb, a także zagrożenie zdro­wia i życia lub zagrożenie społeczne — mogą wywoły­wać zaburzenia w sferze psychicznej. Wraz ze zmianami, jakie przyniósł postęp cywilizacji w środowisku i w aktywności człowieka współczesne­go, podlega on oddziaływaniu różnych bodźców lub sy­tuacji, które mogą przeszkadzać w pracy lub od­poczynku (np. hałas, tłok), mogą nas pozbawiać wy­gody, swobody, kontaktu z naturą lub innymi ludźmi. Postęp nauki i techniki zwiększył wymaga­nia stawiane człowiekowi w zakresie kwalifikacji i konieczności stałego dokształcania się.