ZALEŻNIE OD CZŁOWIEKA

Od człowieka zależy, czy coraz szybszy postęp cy­wilizacji we wszystkich niemal dziedzinach życia bę­dzie sprzyjał rozwojowi osobowości, zaspokajaniu nie tylko biologicznych ale i psychologicznych potrzeb czło­wieka, czy będzie czynnikiem sprzyjającym nie tylko wzrostowi_dobrobytu, ale również zadowolenia i szczę­śliwości .Właśnie psychologia jako. nauka wywodząca się z zainteresowania naturą człowieka, jedna z głów­nych nauk o człowieku, jest szczególnie zobowiązana do badania, jak oddziaływuje na niego cywilizacja. Zagadnienie wpływu czynników bytowania i pracy w nowych warunkacn współczesnego świata jest i zawsze będzie dla psychologii aktualne pod względem pozna­wczym. Mimo to niewiele ukazuje się publikacji powszeehnie dostępnych, omawiających psychologiczne problemy człowieka w cywilizacji XX wieku.