NAJBARDZIEJ ZNAMIENNE

Nowe warunki bytowania i pracy stawiają przed człowiekiem nowe wymagania, nowe zasady po­stępowania, w myśl których powinien stale podnosić swoje kwalifikacje, być zawsze czynnym, mieć pozy­tywny stosunek- do postępu, nowoczesności, dostoso­wywać własne potrzeby do warunków w jakich żyje.Przegląd niektórych tylko cech cywilizacji współ­czesnej wskazuje, że.. obok niesłychanie pozytywnego wpłyjvu_jia-człowieka_..kryje ona w sobie, elementy najbardziej znamienne dla życia człowieka współczesnego są następujące właściwości naszej cy­wilizacji: postęp nauki i techniki wkraczający w każdą dzie­dzinę życia społecznego i gospodarczego, w każdy rodzaj aktywności człowieka,    zmiany w środowisku biologicznym, technicznym i społecznym w jakim bytuje i pracuje człowiek.