MOŻLIWOŚĆ ANGAŻOWANIA CZŁOWIEKA

Postęp cywilizacji stworzył nowe możliwości anga­żowania się człowieka w procesy zachodzące w jego środowisku, angażowania w nim jego osobowości, co wyklucza postawę rezygnacji, bezczynności, bezwładu, niechęci do nowych doświadczeń i przeżyć, poszuki­wanie nieabsorbującego trybu życia. Współczesność, stwarzając nowe warunki rozwoju osobowości, daje możliwość intensywnego, ciekawszego i mądrzejszego^ życia.Ogromnym i szybkim zmianom warunków spowo­dowanym postępem cywilizacji nie zawsze towarzyszą zmiany w świadomości człowieka. Jej przebudowa, dostosówanie~do współczesności ma przebieg dłuższy i bardziej skomplikowany od przeobraża­nia się środowisk.