POZA POSTĘPEM

Poza tym z po­stępem techniki wiąże się zwiększenie zagro­żenia uwarunkowanego m. in. błyskawicznym roz­wojem motoryzacji lub przemysłu chemicznego.Wyżej wymienione czynniki, a mianowicie prze­szkody, braki, wymagania i niebezpieczeństwo, które mogą wywoływać mniejsze lub większe zmiany, zakłó­cenia lub zaburzenia w sferze psychicznej będą uważa­ne w dalszym ciągu książki za obciążenie lub przecią­żenie współczesnego człowieka.Obciążeniem mogą być bodźce sytuacyjne działają­ce jednorazowo lub wielokrotnie. Bodźce lub sytuacje jednorazowe ale silne (np. uczestniczenie w wypadku na ulicy), albo słabe ale długotrwałe (np. codzienne do­jazdy do pracy w zatłoczonych autobusach lub miesz­kanie w sąsiedztwie głośno pracujących urządzeń tech­nicznych), mogą wywierać określony wpływ na psy­chikę człowieka.