PROGRAMY KSZTAŁCENIA

Współczesne programy kształcenia zawodowego i oświaty powszechnej podkreślają konieczność przygo­towania człowieka do optymalnego funkcjonowania w różnych sferach aktywności życiowej. Poza pracą zawodową wpływ cywilizac j i .technicznej _ na życie \vspółćzesnego człowieka—przejawia się w. z m i e n i o n y. c.h warunk a_c.h__ h.y^LD-^Lajii a, cowidoczne jest na każdym kroku w krajach uprzemysło­wionych. Dotyczą one odżywiania, warunków mjg_sz^_ kaniowych, komunikacji,_pdpoęzyriku,_pchrony_-zdrp^_ wia.~Po II wojhie~światowej powstały społeczeństwa, które można nazwać społeczeństwami masowej kon­sumpcji. Przyspieszenie rozwoju technicznego w wielu krajach uprzemysłowionych pozwoliło szerokim masom na zaspokojenie większości potrzeb biologicznych, dzięki czemu życie stało się mniej uciążliwe, łatwiej­sze.