WYZWOLENIE PROCESU URBANIZACJI

Rewolucja przemysłowa wyzwoliła proces urbaniza­cji, który na początku naszego wieku często miał cha^ rakter żywiołowy. Proces ten sprzyjał dalszemu roz­wojowi tęchniki i cywilizacji. W pierwszej połowie XX wieku zaznaczył Się silny pochód ludności do miast, do czego przyczyniło się upowszechnianie energii elek­trycznej, szybki rozwój sił wytwórczych, uwarunko­wany burzliwym rozwojem techniki produkcji, nowe i udoskonalone środki komunikacji. Poza tym postęp techniczny wkroczył też do produkcji rolnej, a postę­pująca mechanizacja rolnictwa sprzyjała przechodze­niu części siły roboczej ze wsi do produkcji przemy­słowej w mieście.Urbanizacja jest uznana za nieodłączną cechę współ-* czesnej cywilizacji. Przyrost naturalny zwiększa za­gęszczenie miast.