WGLĄD W OBRAZ

Wgląd w możliwie pełny obraz świata dla zrozumienia jego pro­blematyki jest w dobie rewolucyjnego postępu sprawą ważną dla każdego. Upowszechnia się dziś naukowy styl myślę- n i a. Metody naukowe zaczynają być coraz powszech­niej stosowane w działaniach praktycznych. Wiemy, że zwiększający się wyścig ekonomiczno-poli tyczny zmu­sza do szerokiego rozwijania nauki i techniki, optymal­nego wykorzystania ich osiągnięć. Współczesna cywili­zacja wymaga, aby człowiek odznaczał się przede wszystkim kulturą techniczną, aby znał działania urzą­dzeń technicznych stosowanych w życiu codziennym i w pracy, aby nie był biernym użytkownikiem dóbr dostarczanych mu przez technikę, aby nie bał się po­stępu w tej dziedzinie.