PRZEDSTAWIENIE ZMIAN

Trudno byłoby w ramach obecnego opracowania przedstawić przynajmniej główne zmiany, jakie wy­nikają dla współczesnego człowieka z postępu cywili­zacji. Poza zmianami w środowisku naturalnym i tech­nicznym oraz w warunkach bytowania i pracy ogrom­ne zmiany nastąpiły w środowisku społecznym. Są to zmiany ustalonych wzorców grup społecznych, rodziny, jednostki, nowe normy zachowania się, postępowania w życiu społecznym i osobistym, w pracy i odpoczynku.Przedstawienie zmian, jakie są charakterystyczne dla naszych czasów, ograniczono tu do tych dziedzin, które obok cech pozytywnych stanowią potencjalne źródło obciążenia psychicznego człowieka. Człowiek przestał dziś być biernym obserwatorem otaczającego go świa­ta, przekształca świat i sam przystosowuje się do zmian, jakie stwarza postęp, ale równocześnie bywa zaniepo­kojony, a nawet przerażony tymi zmianami i niekiedy nie potrafi się do nich przystosować.