ZMIANY W ŚRODOWISKU

Wskazanie źródeł obciążenia psychicznego współ­czesnego człowieka wymaga przeglądu niektórych zmian, jakie dokonały się w jego środowisku i życiu w warunkach cywilizacji XX wieku. Nawet pobieżna analiza współczesnej cywilizacji, zawarta w poprzed­nich rozdziałach, wskazuje na ogromny zakres zmian, jakie spowodowała ona w środowisku i życiu człowie­ka. Zmiany te są związane z industrializacją i moder­nizacją w skali światowej, z urbanizacją i aglomera­cją, ze zgromadzeniem ogromnej wiedzy naukowo- -technicznej i jej efektami, z upowszechnieniem nau­czania i wychowania, z rozwojem kultury, z intensy­fikacją życia.Zmiany w środowisku materialnym człowieka i w jego życiu wynikają przede wszystkim z postępującej industrializacji i urbanizacji.