NIEPOWSTRZYMANY ROZWÓJ

Niepo­wstrzymany rozwój ekonomiczny, jaki nastąpił po II wojnie światowej, stworzył konkretne podstawy uprze­mysłowienia i powstania we wszystkich gospodarczo zaawansowanych krajach struktury kulturalnej _okre^_ ślaneijako postindustrialnar-Przewaga przemysłu po­ciąga za sobą zmiany w środowisku naturalnym, tech­nicznym, zmienia strukturę społeczną w obrębie ca­łych grup. Przemysł wciąga ludzi, powoduje ich odej­ście ze środowiska, w którym wyrośli, wzmaga ruchli­wość społeczną człowieka, wprowadza zmiany w mo­delu życia, w obyczajowości — w związku z przecho­dzeniem ludności ze wsi i małych miast do ośrodków przemysłowych.