TRUDNE DO PRZEDSTAWIENIA

W eksperymentach tych odpowiednie impul­sy elektryczne pobudzają różne ośrodki -w mózgu zwie­rząt, np. ośrodki agresji lub ucieczki, wywołując okre­ślone reakcje. Celem tych prób jest zbadanie mechani­zmów wyższej czynności nerwowej, poznanie reakcji emocjonalnych, analiza ich podstaw. Sterowanie za­chowaniem się człowieka za pomocą takich pobudzeń to przyszłość może niezbyt odległa, ale czy zachwyca­jąca? Być może kogoś zafascynuje wizja armii złożo­nej z żołnierzy przejawiających odwagę, agresję, nie­nawiść do wroga, zdyscyplinowanie, odporność na tru­dy, właśnie dzięki założonym w ich mózgu elektrodom?Trudno przedstawić choćby w ogólnym zarysie osiąg­nięcia naukowe i techniczne, które nie pozostały bez wpływu na człowieka i które w jakiejś mierze nakre­ślają jego przyszłość.