ISTOTA REAKTYWNA

Człowiek nie jest jedynie istotą reaktywną, popy­chaną przez zewnętrzne bodźce lub sytuacje. Przysto­sowując się do środowiska realizuje własne cele, po­trzeby, dążenia, zmienia sam siebie i swoje otoczenie, stanowi więc również sam dla siebie źródło obciążenia.Podstawowe źródła obciążenia psychicznego człowie­ka współczesnego zostały przedstawione na schemacie na ryc. 2, na którym uwzględniono czynniki fizyczne, techniczne, osobowe i społeczne. Dwa źródła obciąże­nia wyodrębniono w osobną grupę ze względu na ich szczególny wpływ na psychikę ^człowieka. Źródłami ty­mi są informacja i zagrożenie.Poważnym źródłem obciążenia jest środowisko naturalne systematycznie zatruwane, zanieczysz­czane i niszczone przez rozwijający się gwałtownie przemysł i postępującą aglomerację.