WYRÓŻNIONE W SCHEMACIE

W schemacie wyróżniono następujące interakcje między człowiekiem i jego aktywnością a środowi­skiem:A — osobowe interakcje’związane z warunkami na­turalnego otoczenia, z wyposażeniem technicz­nym oraz warunkami społecznymi;B — interakcje związane’ z indywidualnymi -właści­wościami człowieka i jego działaniem (aktyw­ność), które są uwarunkowane jego różnymi po­trzebami, dążeniami, postawami, zadaniami ży­ciowymi, doświadczeniem, wiedzą;C — osobowe interakcje związane z przystosowaniem człowieka do środowiska i środowiska do czło­wieka.Działając w określonych warunkach fizycznych, spo­łecznych i organizacyjno-technicznych człowiek za­leżny jest w jakiejś mierze od otoczenia. Warunki te zmieniają się wraz z postępem cywilizacji i nie zawsze kształtują się zgodnie z potrzebami współczesnego człowieka, nie zawsze pozwalają mu na właściwą or­ganizację życia, na utrzymanie sprawności na odpo­wiednim poziomie.