DZISIEJSZE PROGRAMY

Dzisiejsze programy szkolne zapominają niekiedy o  tym, że udział w rozwiązywaniu problemów współ­czesnych i przyszłych wymaga innego przygotowania, niż dwadzieścia lat temu. B. Suchodolski w zbiorowej pracy pt. „Człowiek w warunkach cywilizacji współ­czesnej” (1967) stwierdza: „Wiadomo, iż w dobie dzi­siejszej społeczne wykształcenie ogółu nie nadąża za rosnącymi potrzebami cywilizacyjnymi i że kompe­tencje wielu ludzi są większe, niż ich przygotowanie. Ma to wiele złych następstw”. Podczas gdy Suchodolski, mówiąc o kompetencjach, myśli o obowiązkach realizowania określonych zadań lub o zakresie działań, to o kompetencji jako o przy­gotowaniu do pełnienia tych obowiązków mówimy, oceniając czyjąś sprawność zawodową. O powszechno­ści zjawiska niekompentencji dzisiejszego pracownika mówi w sposób dowcipny i ironiczny, ale dający dużo ,do myślenia książka L.J. Petera i R. Hulla pt.: „Zasa­da Petera — Dlaczego wszystko idzie na opak” (1973).