CODZIENNE ŻYCIE

Codzienne- życie dostarcza faktów potwierdzających „zasadę Petera”. Z powodu niekompetencji pracowni­ka coś się zawsze psuje, coś nie działa, czegoś braku­je, coś się wali albo wybucha, czegoś nie można załat­wić. Z powodu niekompentencji inżyniera, urzędnika,lekarza, ekonomisty, nauczyciela, handlowca lub rze­mieślnika — życie współczesne może dawać obciążenie psychiczne nie mniejsze od tego, jakie wywołuje ha­łas, tłok, tempo, pośpiech, a często stanowi wręcz za­grożenie naszego życia. Kwalifikacje zawodowe pra­cownika „starzeją się’’ dziś bardzo szybko. Wiedza uzyskana w czasie nauki wystarcza niekiedy zaledwie na kilka lat. Wszystkie zmiany w środowisku człowieka współ­czesnego uwarunkowane uprzemysłowieniem i urba­nizacją, mechanizacją oraz innymi przejawami postę­pu naukowo-technicznego pociągają za sobą nowe i wyższe wymagania stawiane człowie­kowi między innymi po to, aby wzrastały jego kom­petencje.