NASZA BIERNA POSTAWA

Stąd często nasza bierna postawa, godze­nie się z uciążliwą niekiedy rzeczywistością, brak dą­żenia do przeciwstawiania się szkodliwym skutkom cywilizacji. Przyjmując wiele zmian za nieuniknione w dobie rewolucji naukowo-technicznej, uznając, że jesteśmy niejako skazani na ingerencję techniki w nasze życie, musimy zdawać sobie sprawę ze skutków tej ingeren­cji, z ludzkiego aspektu zmian związanych z postępem cywilizacji.O  tym, że dostrzegamy konsekwencje błyskawicz­nego postępu techniki, świadczą między innymi coraz liczniejsze kongresy międzynarodowe, zjazdy, sympo­zja, na których przedstawiciele nauk biologicznych, technicznych i społecznych przedstawiają wyniki coraz bardziej skoordynowanych wysiłków skierowanych na:—     ochronę naturalnego środowiska człowieka,—     przystosowanie techniki do psychofizycznych mo­żliwości człowieka,—     formowanie modelu społecznego i nowego modelu kształcenia współczesnego człowieka.