NAUKA I TECHNIKA

Nauka i_technlka zawsze były czołowymi siłami na- dającymi. kształt cywilizacji.,. Człowiek, od zarania swych dziejów przekształcając przyrodę, dostosowy­wał swoje otoczenie, kształtował swoje środowisko dla własnych potrzeb i celów. Wykorzystywał on coraz umiejętniej siły przyrody za pomocą coraz bardziej skomplikowanych narzędzi pracy. Wprowadzając ma­szyny i urządzenia zyskał możność bezpośredniego od­działywania na przyrodę i stopniowego jej przekształ­cania. Człowiek dawno pojął, że siły przyrody mogą być opanowane i użytkowane dla jego potrzeb. Wynale­zienie rolnictwa, jako pierwszej metody kierowania naturą, spowodowało stopniowe opanowywanie otacza­jącego świata. Wielkość postępu w tej dziedzinie jest niewymierna.