ROZWÓJ TECHNIKI

Rozwój techniki w przemyśle, jaki dokonał się w ostatnim wieku, stanowił milowy krok w rozwoju cy­wilizacji i kultury, stając się podstawą warunków lep­szego życia, lepszego zaspokajania potrzeb, zwiększe­nia dóbr konsumpcyjnych.Postęp techniczny wiązał się zawsze z nowymi wy­nalazkami umożliwiającymi mechanizację i automatyzację różnych procesów. Maszyny u- wolniły człowieka od ciężkich prac fizycznych, zmie­niając charakter pracy ludzkiej. Maszyny przejęły nie tylko ciężką pracę fizyczną ale również pracę mono­tonną, tak męczącą i nużącą oraz umożliwiły człowie­kowi wykonywanie pracy wymagającej inteligencji, samodzielności, inicjatywy, pracy dającej więcej sa­tysfakcji i zadowolenia.