WIELE CZYNNIKÓW

Wiele czynników nadmiernie obciąża psychikę czło¬wieka. Obciążenie przekraczające barierę na drodze do utrzymania równowagi między człowiekiem a śro¬dowiskiem będziemy nazywali przeciążeniem. Przeciążeniem dla studenta nieprzygotowanego do sa¬modzielnej pracy umysłowej są studia na pierwszym roku. W sytuacji przeciążenia znajduje się pracownik, którego wyznaczono na stanowisko wymagające wyż¬szych umiejętności i kwalifikacji, niż aktualnie posia¬da, lub człowiek o wysokich kwalifikacjach fachowych, zajmujący się dotąd procesami technologicznymi, który mianowany dyrektorem, nagle został postawiony wobec konieczności oddziaływania na ludzi, kierowania du¬żymi zespołami, koordynowania i pobudzania ich do działania i wychowywania załogi do nowych zadań.