EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

Jak wykazały ścisłe analizy, wody niektórych rzek, np. Renu, stanowią dziś mieszaninę trujących związ­ków ołowiu i rtęci, tłuszczów i pestycydów. Mimo ist­nienia od 20 lat komisji, mających na celu przeciw­działanie dalszemu-zanieczyszczaniu tej rzeki ( z któ­rej wodę czerpie ponad 20 milionów ludzi), nadal, są do niej odprowadzane ścieki przemysłowe. Jeśli nawet fabryki mają oczyszczalnie ścieków, to mimo to nisz­czą życie w rzece podnosząc w niej temperaturę przez odprowadzanie gorącej wody. Ogólna emisja zanieczyszczeń powietrza w ciągu ro­ku na terenach USA została oceniona przez specjalną komisję na 214 milionów ton, z czego m. in. 21 min ton to tlenki azotu, 32 min ton to węglowodory, 33 min ton to dwutlenek siarki. Z samych silników samochodo­wych pochodzi 100 min ton tlenku węgla. Średnio na jednego człowieka przypada rocznie 1 tona zanieczysz­czeń powietrza atmosferycznego.