ALERT DLA BIOSFERY

Ogłoszony niedawno alert dla biosfery ostrzega przed niszczeniem środowiska biologicznego przez rozwija­jącą się niepohamowanie industrializację i urbanizację. Ogłoszenie alertu ma swe źródło w Raporcie ówczes­nego Sekretarza Generalnego ONZ U Tanta, który w roku 1969 wskazał na zagrożenie naturalnego środo­wiska, co zagraża z kolei zdrowiu i życiu człowieka. Dziś powstaje coraz więcej komisji i komitetów, któ­rych celem jest dbałość o najbliższe otoczenie człowie­ka. Mimo to codzienne obserwacje wskazują na lekce­ważenie zaleceń naukowców ostrzegających przed sku­tkami „oskalpowania” Ziemi.