ŚRODOWISKO TECHNICZNE

Środowisko techniczne to ogół warunkówstworzonych przez człowieka, takich jak budownictwo, urządzenia, maszyny, środki komunikacyjne, ogół dóbr materialnych. Bywa ono określane również jako środo­wisko kulturowe, na które składają się wytwory kul­tury człowieka. Z punktu widzenia źródeł obciążenia współczesnego człowieka interesują nas te składniki środowiska technicznego, które wiążą się z jego wa­runkami bytowania.Środowisko społeczne stanowią warunki rozpatrywane od strony struktury grup i instytucji społecznych, kontaktów społecznych, struktury zawo­dowej ludzi, poziomu wykształcenia itd. Współczesne środowisko, jako część świata otacza­jącego człowieka, stało się niesłychanie zróżnicowane, czasowo i przestrzennie dalekosiężne, mniej zamknięte, niż było przed kilkudziesięciu laty.