CZŁOWIEK JAKO OGNIWO UKŁADU

W pojęciu środowiska mieści się zespół warunków     bodźców otaczających człowieka. J. Pieter w Słow­niku Psychologicznym (Ossolineum 1963, str. 283) de­finiuje środowisko jako „całokształt mniej lub więcej trwałych warunków świata zewnętrznego, w którym dany organizm żyje, a więc do którego sięsowuje”.Wyróżnia się różne typy środowiska w zależności od rodzaju bodźców. W poprzednim rozdziale mówiliśmy o  środowisku naturalnym, technicznym i społecznym jako źródłach obciążenia psychicznego.Środowisko naturalne lub biologicz­ne to ogół warunków klimatycznych, atmosferycznych, poza tym glebowych i terenowych, określonych jako krajobraz. Są to czynniki będące wytworem natury oraz człowieka (ogrody, pola uprawne). Do tego śro­dowiska zaliczamy świat zwierzęcy i roślinny.