ŹRÓDŁA OBCIĄŻENIA

Te dwa źródła obciążenia człowieka^pracującego stwarzają ., warunki fizyczne (akustyczne, klimatyczne) oraz che­miczne, które często poza uciążliwością zagrażają zdro­wiu, a nawet życiu jednostki. Obok niehigienicznych lub szkodliwych warunków pracy źródłem obciążenia psychicznego mogą być niewłaściwe warunki społecz­ne, a więc warunki działania indywidualnego i zespo­łowego w miejscu pracy.Środowisko społeczne, jakie otacza czło­wieka, to następne źródło obciążenia.psychicznego. Za- leżnie od. ról, jakie pełni człowiek w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym wchodzi^ on _w__określone stosunki, włąęzony_Jest w_funkcjonowanie różnych u- kładów^społecznych,, które mają wpływ_ na jego. roz­wój i na jego psychikę.