RÓŻNE REAKCJE

Obciążenie psychiczne może wywołać różne reakcje emocjonalne, ale nie zawsze powoduje zakłócenia w poziomie funkcjonowania człowieka. Jak wykażemy w następnych rozdziałach — może ono wywierać rów­nież dodatni wpływ dzięki mobilizacji sił psychicz­nych, dzięki wzmaganiu aktywności tak ważnej dla prawidłowego rozwoju współczesnego człowieka. Nato­miast przy nadmiernym lub długotrwałym działaniu przeciążenia psychicznego może ono prowadzić do za­burzeń w czynnościach, do wyczerpania a nawet do schorzeń psychosomatycznych.